Scholenschuif

De gemeente Delft heeft in juli 2019 bekend gemaakt een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar mogelijke locaties voor een grote gemeenschappelijke basisschool van 1100 leerlingen in Tanthof. Dit onderzoek gaat over twee locaties: Abtswoudsepark en de locatie van de kinderboerderij met waterspeeltuin en de kindertuin de Boterbloem. Het haalbaarheidsonderzoek gaat de voor- en nadelen van deze locaties naast elkaar zetten. De gemeente heeft laten weten dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar een verplaatsing van de kinderboerderij. Er is nog geen keuze gemaakt. Het bestuur van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof is het niet eens met een verplaatsing van de boerderij.

Hieronder staat een overzicht van wat er in hoofdlijnen sinds die mededeling is gebeurd.

Wil je op de hoogte blijven?
Mail naar info@kinderboerderijtanthof.nl en we sturen je voortaan updates per mail!

Juli 2019: Statement vanuit de stichting

Het bovenstaande bericht leidde tot enorme onrust bij ons, onze tienduizenden bezoekers, met vele jonge kinderen en hun ouders, en sponsoren. We zijn zeer gehecht aan de huidige locatie met zijn belangrijke educatieve en recreatieve functies die wij voor de jonge kinderen in Delft vervullen. De gemeente Delft zal ons actief betrekken bij het onderzoek, maar wij zullen dit ook kritisch volgen. We vragen ook om uw stem bij dit proces.

September 2019: bezoek van fracties

In september organiseerden wij met onze buren Stichting de kindertuinen “De Boterbloem” een aantal middagen voor alle fracties van de gemeente Delft. De meeste fracties hebben ons bezocht en een beter beeld gekregen van beide locaties en de rol van de vrijwilligers.

Oktober 2019: inspreken bij commissievergadering

Dinsdag 1 oktober hebben mensen namens het bestuur, de vrijwilligers en direct omwonenden ingesproken tijdens de gemeentelijke commissievergadering Sociaal Domein en Wonen. In deze vergadering werd ook een voorstel besproken van de stichting “Behoud het park”. Deze stichting wil dat het Abtswoudse Park niet bebouwd wordt en stelt voor om naast de onderzoekslocaties Abtswoudsepark en kinderboerderij ook te kijken naar een alternatief: een nieuwe school in Tanthof Oost en een nieuwe school in Tanthof West op de plekken waar de 6 basisscholen nu staan. Het college wees dit voorstel af.

November 2019: demonstratie in het Abtwoudsepark en op de kinderboerderij

Op zondag 17 november hebben stichting Behoud Het Park, de kinderboerderij, de kindertuinen en nog enkele organisaties een demonstratie georganiseerd in Tanthof. Meer dan 500 Delftenaren deden mee met de demonstratie met de slogan: ‘Houd de scholen op hun plek’. Daarmee gaven ze een krachtig signaal aan de politiek voor het meenemen van de optie van herbouw van de basisscholen op de huidige locatie. Wij kijken terug op een prachtige middag, waarin niet alleen ruimte was voor protest, maar ook verbondenheid vanuit de buurt.

    

November 2019: handtekeningenactie vooraf aan raadsvergadering

Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad op 28 november overhandigden we meer dan 500 handtekeningenkaarten aan de raadsleden. Deze kaarten hebben we opgehaald tijdens de demonstratie op 17 november om de scholen op hun plek te houden. Eerder ontving de Raad nog eens 350 kaarten per post.

De demonstratie en de handtekeningenactie stonden dan ook goed op de kaart bij de Raad. Er werden drie moties ingediend. Deze moties haalden het niet, maar er is wel een motie aangenomen van Groen Links, D66, CDA en PvdA. Deze motie houdt in dat het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe basisschool moet worden geïntegreerd in het gebiedsproces rondom de wijkversterking. Denk aan de toekomst van winkels en andere voorzieningen, beschikbaarheid van woningen voor ouderen én scholen. Een integrale afweging, waarbij iedereen betrokken is: bewoners, scholen, winkeliers, etc.

Februari 2020: Programma van eisen

De gemeente heeft ons, de kindertuinen en de scholen gevraagd een programma van eisen op te stellen voor huisvesting. In de haalbaarheidsstudie zal ook een mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij worden opgenomen.

De Kinderboerderij heeft opnieuw aangegeven dat we verplaatsing ongewenst vinden en hopen dat het niet zo ver komt. Als de politiek toch besluit om de nieuwe basisschool op de plek van de kinderboerderij en waterspeeltuin te bouwen, willen we er minimaal een gelijkwaardige plek voor terug, met alle faciliteiten die we nu ook hebben. Dit hebben we opgnomen in het progamma van eisen van de kinderboerderij. De programma’s van eisen van de kinderboerderij en de kindertuintuin de boterbloem zijn in 2019 in concept aangeleverd. In een overleg met de gemeente in februari 2020 zijn de laatste vragen over de programma’s van eisen beantwoord.

April 2020: Aankondiging eerste concept van studie

Een adviesbureau is voor de gemeente aan het werk om de ruimtelijke opties in kaart te brengen. Onderdeel hiervan was een wandeling, georganiseerd door de gemeente en het adviesbureau, voor buurtbewoners van de kinderboerderij op 21 maart 2020. Voor april was aangekondigd dat er een eerste concept van het werk door het adviesbureau gepresenteerd zou gaan worden. Er is gesproken over een variant waarbij de kinderboerderij met waterspeeltuin, de kindertuinen en de scholen op het huidige terrein van de kinderboerderij, kindertuinen en omliggende delen (o.a. brasserie/werkze) geplaatst worden.

De gemeente is bezig om andere kosten te inventariseren op het gebied van verkeer, verhuiskosten, en andere kosten. Ook andere aspecten worden bekeken zoals verkeer, groen en maatschappelijke effecten op de wijk. De gemeente heeft ook aangekondigd dat ze daarna de gehele wijk zullen betrekken om de opties af te wegen. Hierbij wordt de mening van de bewoners van de wijk gevraagd. De manier waarop (online enquête of verschillende georganiseerde avonden is nog niet bekend).

September 2020: Scholenschuif is vertraagd

De scholenschuif ondervindt de nodige vertraging door de coronacrisis, maar blijft toch op de achtergrond doorlopen. In de coronaperiode is er een online overleg geweest met de gemeente en de kindertuinen. Daaruit kwam naar voren dat er enige voortgang is met betrekking tot het programma van eisen van de scholen, het afwegingskader, het werk door het externe architectenbureau en de onderzoeken door de gemeente. Het werd ook duidelijk dat geen van deze onderwerpen definitief is afgerond en daarmee ook nog niet met ons gedeeld kunnen worden. Naar verwachting is er in oktober voortgang te melden.

Wil je op de hoogte blijven geef je naam voor update mails aan ons door. Deze worden enkele keren per jaar gestuurd. Dat kan onder aan de de pagina contact.

November 2020: Eerste onderzoeken zijn gepubliceerd: